Wybierz język:
 • Szybki kontakt:
 • +48 77 482-40-71
 • +48 77 482-09-67

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ZAMKON ARMATUREN, PPA ZAMKON
(OWS Zamkon)

 • 1.ZASADY ZWIĄZANIA OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY
 • 1.1.Ogólne Warunki Sprzedaży ZAMKON-ARMATUREN K.ZAMCZEWSKI I S-KA, SPÓŁKA JAWNA oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Armatury Zamkon W.ZAMCZEWSKI i S-KA S.J. (dalej OWS Zamkon ) określają ogólne zasady,
  na których ZAMKON dokonuje sprzedaży towarów i/lub usług określonych w zamówieniu.

1.2. OWS Zamkon stosuje się do każdej transakcji sprzedaży towarów i/lub usług.

 • 1.3.Kupujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść OWS Zamkon
 • 1.4.ZAMKON oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, którego numer zawarty jest w każdej ofercie
  jak i w dalszych dokumentach związanych zdążeniem do zawarcia lub zawarciem umowy sprzedaży.
 • 1.5.W sytuacji gdy kupujący nie zaakceptuje OWS Zamkon Strony uzgodnią które postanowienia OWS Zamkon ich nie wiążą lub zawrą pisemną umowę sprzedaży określając szczegółowo prawa i obowiązki Stron.
 • 1.6.Odstępstwa od stosowania niniejszych OWS Zamkon wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
 • 1.7.OWS Zamkon podane są do wiadomości i akceptacji przez kupującego na stronie internetowej ZAMKON:

  http://pliki.zamkon.pl/OWS.pdf

  w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez kupującego

 • 2.ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. ZAMKON przedstawiając ofertę handlową informuje Kupującego o OWS Zamkon oraz wskazuje adres strony internetowej, na której są publikowane.

2.2. ZAMKON niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia ofertysprzedaży przez Nabywcę potwierdzi realizację umowy sprzedaży, co nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

2.3 Zatwierdzone przez ZAMKON zamówienie lub oświadczenie Nabywcy o przyjęciu oferty
jak
i poprzedzająca je oferta sprzedaży zawierają co najmniej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wszystkimi jego parametrami technicznymi, datę dostawy całości lub poszczególnych części przedmiotu zamówienia oraz cenę towarów.

2.4. Jeżeli treść Zamówienia zmienia istotnie elementy oferty, ZAMKON może w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia złożyć oświadczenie o niezaakceptowaniu treści Zamówienia. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy,
a Strony mogą rozpocząć negocjacje w celu uzgodnienia wszystkich elementów umowy sprzedaży. W przypadku gdy
w terminie 7 dni od otrzymania Zamówienia Nabywca nie zgłosi żadnych zastrzeżeń do jego treści Strony przyjmują,
że dochodzi do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w treści Zamówienia i zgodnych z OWS Zamkon.

2.5. Ceny netto wynegocjowane pomiędzy Stronami są niezmienne w trakcie realizacji konkretnej zawartej umowy sprzedaży.

 • 3.FAKTURY

3.1. Każda dostawa towarów i świadczenie usług realizowane przez ZAMKON jest dokumentowane fakturami VAT.

3.2.Nabywca jest zobowiązany odesłać Sprzedawcy wadliwą fakturę VAT niezwłocznie po jej otrzymaniu, tj. w terminie 3 dni roboczychz informacją, iż nie została onaujęta w ewidencji zakupów Nabywcyoraz ze wskazaniem wszystkich wad
w jej treści, a które uniemożliwiły jej ujęcie w ewidencji księgowej Nabywcy.

3.3 W przypadku, gdy wolą Nabywcy jest aby ZAMKON umieścił w treści faktury informacje istotne dla Nabywcy a niebędące informacjami wymaganymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ma on obowiązek wskazać wymagane informacje w złożonym zamówieniu lub oświadczeniu o przyjęciu oferty lub w umowie sprzedaży.

3.4. Termin realizacji zapłaty na podstawie faktury VAT każdorazowo przedstawiony zostanie w ofercie sprzedaży ZAMKON.

3.5. Dane adresowe, na które należy wystawić fakturę Nabywca wskazuje w zamówieniu lub przyjęciu oferty. Zmiana adresu Nabywcy wymaga powiadomienia ZAMKON oraz załączenia do powiadomienia dokumentu rejestrowego
z wykazaną zmianą danych (wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wypis z KRS).

3.6 Faktura sprzedaży zostanie dostarczona nabywcy za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie papierowej na adres siedziby spółki lub może zostać dostarczona w formie elektronicznej jeśli Nabywca wyrazi taką wolę.

4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I JAKOŚCIOWA

4.1. Sprzedawca dostarcza Nabywcy wraz z towarem lub niezwłocznie po jego dostawie niezbędną dokumentację towaru a wymaganą przepisami prawa polskiego i europejskiego. Dokumentacja może obejmować w szczególności :rysunki, schematy, deklaracje zgodności, dokumentację techniczno-ruchową, właściwe certyfikaty, instrukcje obsługi i inne dokumenty jeśli są wymagane.

4.2. Do wszystkich produktów z oznaczeniem CE Sprzedawca dostarczy Deklaracje Zgodności z odpowiednimi i aktualnymi normami i dyrektywami europejskimi.

5. DOSTAWA

5.1. Dostawa towaru lub usługi jest potwierdzana przez Nabywcę protokołem odbioru towaru, którego egzemplarz otrzymuje Sprzedawca.

5.2.Nabywca jest zobowiązany zbadać jakość dostarczonego towaru niezwłocznie po jego odbiorze nie później niż
w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru towaru.

5.3.Stwierdzenie jakichkolwiek wad towaru obliguje Nabywcę do niezwłocznego powiadomienia o nich ZAMKON.
Brak powiadomienia skutkuje brakiem możliwości powołania się na wadę przez Nabywcę w roszczeniach skierowanych
do ZAMKON.

5.4. ZAMKON dostarcza do Nabywcytowar lub usługę wraz z wymaganymi dokumentami, a wskazanymi
w treści zamówienia lub przyjętej oferty lub w umowie sprzedaży. Nabywca wskazuje pisemnie na brak pełnej dokumentacji wymaganej dla danej dostawy lub usługi.

5.5. Każdej dostawie towarów towarzyszy przygotowana przez ZAMKON szczegółowa specyfikacja wysyłkowa, zawierająca co najmniej numer zamówienia, zamówione pozycje, opis pozycji i ich opakowanie, dostarczoną ilość.

5.6. Dostarczone do Nabywcy towary pozostają własnością ZAMKON, aż do czasu uiszczenia całej ceny sprzedaży na rzecz ZAMKON.

5.7. ZAMKON ma prawo wstrzymać się z realizacją dostawy kolejnej partii towaru na rzecz Nabywcy
w przypadku gdy Nabywca nie uiścił wymagalnych należności za już dostarczone towary. ZAMKON nie ponosi w tej sytuacji żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Nabywcy.

5.8. ZAMKON ma prawo wstrzymać się z realizacją dostawy towaru objętego kolejnym zamówieniem Nabywcy w przypadku gdy Nabywca nie uiścił wymagalnych należności za wcześniej zrealizowane zamówienie. ZAMKON nie ponosi w tej sytuacji żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Nabywcy.

5.9. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku ZAMKON.

6.POUFNOŚĆ

6.1. Każda ze Stronbiorąca udział w negocjacjachlub w wykonaniu umowy sprzedażyzachowa w poufności wszelkie dane, informacje i dokumenty dostarczone lub udostępnione przez drugą Stronę w związku z prowadzonymi negocjacjami jak
i w związku z realizacją umowy sprzedaży.

6.2 Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do wykonania umowy stają się własnością Strony która je uzyskała od drugiej Stronyi nie mogą być wykorzystane do celów innych niż realizacja zawartej umowy sprzedaży oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

6.3. Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do prowadzenia negocjacji w wyniku których nie doszło jednak do zawarcia umowy sprzedaży podlegają zwrotowi po zakończeniu negocjacji na wezwanie Strony, która je dostarczyła drugiej Stronie.

7.REKLAMACJE

7.1. ZAMKON niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji od Nabywcy nie później niż w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania zgłoszenia dokona oględzin towaru i wyda pisemną opinią w przedmiocie zgłoszonych wad.

7.2.W przypadku nieuznania przez ZAMKON odpowiedzialności za zgłoszoną wadę, Strony spiszą protokół rozbieżności
ze wskazaniem przyczyn powstania wady według każdej Strony oraz wyznaczą biegłego w celu ustalenia czy zgłoszona wada obciąża ZAMKON czy też jej powstanie obciąża Nabywcę.

7.3.Koszty opinii biegłego powołanego przez Strony pokryje te Strona, z której działaniem lub zaniechaniem wiąże się powstanie wady towaru.

7.4.W przypadku braku woli Stron do powołania biegłego, kwestia zgłoszonej i nieuznanej wady będzie rozpoznana przez Sąd powszechny.

8. SIŁA WYŻSZA

Strony umowy sprzedaży nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji lub niewłaściwą realizację umowy sprzedaży, jeśli zostało to spowodowane zdarzeniami uważanymi powszechnie i rozsądnie za Siłę Wyższą. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej ma obowiązek poinformować drugą stronę o tym fakcie w przeciągu 7 dni od wystąpienia Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej należy drugiej Stronie udokumentować. Czas dostawy towarów jest przedłużony o czas wystąpienia Siły Wyższej.

9. PRAWO WŁAŚCIWE

We wszelkich sprawach objętych niniejszymi OWS Zamkon jak również we wszystkich przypadkach nieuregulowanych
w OWS Zamkon lecz związanych z negocjacjami, zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży właściwe jest wyłącznie polskie prawo tak materialne jak i procesowe.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie sprawy sporne dotyczące negocjacji, zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży zawartych na postawie niniejszych OWS Zamkon będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Pozwanego.

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)


Nie trać pary!

Adres email: office@zamkzamkon.com.pl

Biuro Handlowe i Projektowe

Zakład Produkcyjny

ul. Jana Cybisa 23
47-206 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Żabieniec)

tel./fax  (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 472 20 10


Logistyka i Zakład Produkcyjny (dostawa i odbiór towaru)
ul. Mostowa 35A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94


Dział Badawczo-Rozwojowy

ul. Mostowa 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16

Firma ZAMKON działająca na polskim rynku od 1989 roku, specjalizuje się w produkcji armatury przemysłowej.

Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment urządzeń, w skład którego wchodzi:

 • armatura odwadniająca z całym typoszeregiem: odwadniacze pary i sprężonego powietrza, separatory, odpowietrzniki
 • armatura odcinająca i regulacyjna: zawory odcinające, zawory regulacyjne, zawory zwrotne, zasuwy klinowe, przepustnice metalicznie uszczelnione - podwójnie, potrójnie i poczwórnie mimośrodowe
 • kompleksowe układy instalacyjne: stacje rozdziału pary i zbioru kondensatu, przepompownie kondensatu, stacje redukcyjne, stacje redukcyjno-schładzające. 

W naszej ofercie znajdują się również usługi inżynieryjne, projektowe oraz wykonawstwo instalacji przemysłowych.
Współpracujemy z firmami: ARI – Armaturen GmbH Niemcy, MIYAWAKI Inc. Japonia , Polna Śląsk, Müller CO-AX ag Niemcy, Auma oraz Wakmet Sp.J.Copyright Zamkon © 2016 Projekt i wykonanie - MadeOnMoon.pl Aplikacje webowe, strony www i sklepy internetowe - MadeOnMoon.pl