Wybierz język:
  • Szybki kontakt:

Ogólne warunki zakupu (OWZ)

Ogólne warunki zakupu (OWZ)


OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ZAMKON Armatura i Technologie, PPA ZAMKON (OWZ ZAMKON)

1.ZASADY OBOWIĄZYWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU

1.1.Ogólne Warunki Zakupu określają ogólne zasady, zgodnie z którymi spółki Grupy ZAMKON tj.:

- Spółka ZAMKON Armatura i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47 – 206 Kędzierzyn – Koźle, ul. Jana Cybisa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000943559;

- Spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Armatury Zamkon W.ZAMCZEWSKI i S-KA Sp.j z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47 – 206 Kędzierzyn – Koźle, ul. Jana Cybisa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321362 (zwane dalej ZAMKON) dokonują zakupu towarów i/lub usług i stanowią one integralną część każdej zawieranej umowy zakupu.

1.2. OWZ ZAMKON stosuje się do każdej transakcji zakupu towarów i/lub usług dokonywanej przez którąkolwiek ze Spółek opisanych w pkt 1.1 oddzielnie lub przez obydwie Spółki łącznie. OWZ ZAMKON stosuje się do zakupu towarów i/lub usług realizowanej od podmiotów krajowych jak i zagranicznych(zwanych w dalszej części OWZ Dostawcami lub Dostawcą).

1.3. Dostawca towarów i/lub usług na rzecz ZAMKON potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść OWZ ZAMKON poprzez złożenie ZAMKON oferty zawierającej propozycję zawarcia umowy zakupu przez ZAMKON towarów i/lub usług.

1.4. W sytuacji gdy Dostawca nie zaakceptuje OWZ ZAMKON jest on zobowiązany do poinformowania ZAMKON o braku akceptacji OWZ w treści złożonej oferty. Wówczas Strony uzgodnią które postanowienia OWZ ZAMKON ich nie wiążą lub zawrą pisemną umowę sprzedaży określając szczegółowo prawa i obowiązki Stron. Brak informacji o odmowie zaakceptowania OWZ ZAMKON w treści złożonej przez Dostawcę oferty skutkuje uznaniem OWZ ZAMKON za wiążące.

1.5. Odstępstwa od stosowania niniejszych OWZ ZAMKON wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W szczególności zastosowanie do zakupu towarów i/lub usług przez ZAMKON innych postanowień, w tym ogólnych warunków, regulaminów lub wzorców umowy wymaga wyrażenia pisemnej i wyraźnej zgody ZAMKON.

1.6. ZAMKON jest zobowiązany do poinformowania Dostawcy o stosowaniu OWZ ZAMKON oraz miejscu ich publikacji w treści skierowanego do Dostawcy zapytania ofertowego lub innego równoważnego dokumentu lub wiadomości mailowej proponującej Dostawcy przedstawienie oferty sprzedaży.

2.ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Do zawarcia umowy zakupu towarów i/lub usług dochodzi z chwilą złożenia przez ZAMKON Zamówienia stanowiącego odpowiedź na otrzymaną od Dostawcy ofertę. W treści Zamówienia ZAMKON podaje co najmniej opis przedmiotu zakupu wraz z parametrami technicznymi, dokumenty dotyczące przedmiotu zakupu dostarczane łącznie z towarem lub wykonaniem usługi, cenę, datę i miejsce dostawy. Jakakolwiek zmiana Zamówienia złożonego Dostawcy wymaga pisemnej zgody ZAMKON.

2.2. Jeżeli treść Zamówienia złożonego przez ZAMKON Dostawcy zmienia jakiekolwiek elementy oferty, umowę uważa się za zawartą, o ile Dostawca w terminie 5 dni roboczych nie złoży zastrzeżeń do treści Zamówienia. W przypadku złożenia zastrzeżeń przez Dostawcę nie dochodzi do zawarcia umowy, a Strony mogą rozpocząć negocjacje w celu uzgodnienia wszystkich elementów umowy sprzedaży.

2.3. Umowę zakupu towarów lub/i usług przez ZAMKON uważa się za zawartą w miejscowości, w której Spółka ZAMKON będąca stroną umowy ma siedzibę w dacie złożenia Zamówienia.

2.4. Ceny netto wskazane w treści umowy zakupu są niezmienne w trakcie realizacji konkretnej zawartej umowy.

3. DOSTAWA

3.1. Dostawca jest zobowiązany wykonać umowę w terminie wskazanym w zawartej umowie. Wraz z dostawą Dostawca jest zobowiązany przekazać ZAMKON wszelkie wskazane w umowie lub wymagane prawem polskim i europejskim dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. W przypadku braku powyższych dokumentów (zarówno całości jak i części ) dostawę uważa się za niezrealizowaną a ZAMKON ma prawo wstrzymania się z płatnością wynagrodzenia na rzecz Dostawcy.

3.2. W czasie wykonywania przedmiotu umowy ZAMKON jest uprawniony do przeprowadzenia inspekcji stanu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonywania. W celu zrealizowania tego prawa ZAMKON, po uprzednim powiadomieniu Dostawcy, ma prawo wejść do zakładu produkcyjnego Dostawcy, w którym jest wykonywany przedmiot umowy i uczestniczyć w czynnościach produkcyjnych w zakresie jaki jest niezbędny dla przeprowadzenia inspekcji. Przeprowadzenie inspekcji nie jest podstawą do zwolnienia Dostawcy z odpowiedzialności w zakresie zgodności przedmiotu umowy z jej treścią.

3.3. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostawy przedmiotu umowy do miejsca wskazanego w umowie oraz pokrycia całkowitego kosztu dostawy ( w tym wszystkich opłat i ubezpieczenia ), chyba, że Strony inaczej ustaliły w treści zawartej umowy. Dostawca jest zobowiązany w sposób należyty zapakować przedmiot umowy i zabezpieczyć na czas transportu.

3.4. W przypadku nie zrealizowania zupełnej dostawy w terminie ZAMKON ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia, o ile w treści umowy nie została ustalona inna wartość kary umownej. W przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni ZAMKON ma również prawo od umowy odstąpić, zachowując prawo do naliczenia kary umownej za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy. Prawo do

odstąpienia od umowy może być zrealizowane w terminie 2 miesięcy od powstania stanu opóźnienia w dostawie towaru lub/i usługi. ZAMKON ma również prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego

wartość kary umownej, odpowiadającego szkodzie poniesionej przez ZAMKON, w szczególności ZAMKON ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi lub innymi roszczeniami, które zostały nałożone na ZAMKON przez jego kontrahentów na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.4. Dostawa towaru lub usługi jest potwierdzana przez ZAMKON protokołem odbioru towaru. Z chwilą podpisania protokołu odbioru dostawy bez uwag i zastrzeżeń na ZAMKON przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

3.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru lub/i usługi z zawartą umową ZAMKON ma prawo odmówić jego przyjęcia i zażądać dostarczenia towaru lub/i wykonania usługi zgodnej z zawartą umową albo od umowy odstąpić. Prawo do odstąpienia od umowy może być zrealizowane w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru lub/i usługi z zawartą umową. W takim przypadku dostawę uważa się za niezrealizowaną, a ZAMKON ma prawo do skorzystania z wszystkich uprawnień, o których mowa w pkt 3.3 powyżej.

4. FAKTURY

4.1. Każda dostawa towarów i świadczenie usług realizowane na rzecz ZAMKON jest dokumentowane fakturą VAT. W przypadku, gdy wolą ZAMKON jest, aby Dostawca umieścił w treści faktury informacje istotne dla ZAMKON, a niebędące informacjami wymaganymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ma on obowiązek wskazać wymagane informacje w złożonym Zamówieniu lub w umowie. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przez Dostawcę przedmiotu umowy i podpisanie przez ZAMKON protokołu odbioru, o którym mowa w pkt. 3.4 powyżej.

4.2. Termin do zapłaty za towar i/lub usługę Dostawcy jest każdorazowo wskazywany w treści umowy i jest liczony od dnia doręczenia ZAMKON prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wadliwa faktura VAT jest odsyłana Dostawcy wraz z informacją, iż nie została ujęta w ewidencji zakupów ZAMKON oraz wskazaniem jej wad. Dostawca jest zobowiązany do poprawienia faktury VAT i ponownego przekazania jej ZAMKON.

4.3. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy jest płatne na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT doręczonej ZAMKON.

4.4. ZAMKON ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Dostawcy wartość naliczonych kar umownych, a także odszkodowań nałożonych na Dostawcę z powodu nienależytego wykonania zobowiązania.

4.5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku ZAMKON. Brak płatności w terminie skutkuje prawem do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki nie są naliczane w przypadku opisanym w pkt 4.2 zdanie 2 powyżej, a termin do uiszczenia wynagrodzenia należnego Dostawy biegnie wówczas od doręczenia ZAMKON poprawionej faktury VAT. Odsetki nie są również naliczane w przypadku wstrzymania się przez ZAMKON z zapłatą wynagrodzenia na skutek dostarczenia towaru i/lub usługi niezgodnej z umową, wadliwej lub w przypadku niepełnej dostawy.

4.6. Wszelkie dane Dostawcy ujęte w treści faktury, w tym dane adresowe muszą zgadzać się z danymi zawartymi z treści zawartej umowy. Każdorazowa zmiana tych danych wymaga powiadomienia ZAMKON oraz załączenia do powiadomienia odpowiedniego dokumentu rejestrowego z wykazaną zmianą danych (wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wypis z KRS itp.).

4.7. Każda ze Spółek opisanych w pkt 1.1. jest czynnym podatnikiem podatku VAT, którego numer zawarty jest w każdej ofercie jak i w dalszych dokumentach związanych z dążeniem do zawarcia lub zawarciem umowy sprzedaży.

5. POUFNOŚĆ

5.1. Każda ze Stron biorąca udział w negocjacjach lub zawierająca umowę z ZAMKON zachowa w poufności wszelkie dane, informacje i dokumenty dostarczone lub udostępnione przez drugą Stronę w związku z prowadzonymi negocjacjami jak i w związku z realizacją umowy sprzedaży. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych i finansowych. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.

5.2 Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do wykonania umowy stają się własnością Strony która je uzyskała od drugiej Strony i nie mogą być wykorzystane do celów innych niż realizacja zawartej umowy sprzedaży oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

5.3. Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do prowadzenia negocjacji w wyniku których nie doszło jednak do zawarcia umowy sprzedaży podlegają zwrotowi po zakończeniu negocjacji na wezwanie Strony, która je dostarczyła drugiej Stronie.

6. GWARANCJA I REKLAMACJE

6.1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony towar i/lub wykonana usługa odpowiada treści zawartej z ZAMKON umowy, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz udziela ZAMKON gwarancji na okres wskazany w treści umowy

6.2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego przez Dostawcę towaru i/lub usługi ZAMKON zgłosi Dostawcy niezwłocznie reklamację.

6.3. Dostawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji od ZAMKON nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia dokona oględzin towaru i wyda pisemną opinią w przedmiocie zgłoszonych wad, niezależnie od miejsca, w którym towar się znajduje. Powyższy termin może zostać wydłużony za zgodą obydwu stron. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Dostawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonej wady według sposobu wskazanego przez ZAMKON, a opisanego w pkt. 6.5. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

6.4. W przypadku nieuznania przez Dostawcę odpowiedzialności za zgłoszoną wadę, Strony spiszą protokół rozbieżności ze wskazaniem przyczyn powstania wady według każdej Strony oraz wyznaczą biegłego w celu

ustalenia czy zgłoszona wada obciąża Dostawcę. Koszty opinii biegłego powołanego przez Strony pokryje te Strona, z której działaniem lub zaniechaniem wiąże się powstanie wady towaru. W przypadku braku woli Stron do powołania biegłego, kwestia zgłoszonej i nieuznanej wady będzie rozpoznana przez Sąd powszechny.

6.5. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze i/lub wykonanej usłudze ZAMKON może według swojego uznania żądać wymiany towaru na wolny od wad i/lub ponownego wykonania usługi albo żądać usunięcia wady i obniżenia ceny zakupu. Wszelkie koszty wymiany towaru i/lub ponownego wykonania usługi lub naprawy obciążają Dostawcę. W przypadku nie usunięcia wady w terminie wskazanym w pkt.

6.3. ZAMKON ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień opóźnienia, o ile w treści umowy nie została ustalona inna wartość kary umownej. ZAMKON ma również prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej, odpowiadającego szkodzie poniesionej przez ZAMKON, w szczególności ZAMKON ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi lub innymi roszczeniami, które zostały nałożone na ZAMKON przez jego kontrahentów na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6.6. W przypadku nieuznania reklamacji przez Dostawcę ZAMKON ma prawo zlecić naprawę wady lub dostarczenie towaru wolnego od wad i/lub ponownego wykonania usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów wykonania zastępczego – o ile okaże się, że zgłoszona reklamacja jest zasadna. ZAMKON ma również prawo dochodzenia w takiej sytuacji odszkodowania od Dostawcy, odpowiadającego szkodzie poniesionej przez ZAMKON, w szczególności ZAMKON ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi lub innymi roszczeniami, które zostały nałożone na ZAMKON przez jego kontrahentów na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

7. SIŁA WYŻSZA

Strony umowy sprzedaży nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji lub niewłaściwą realizację umowy sprzedaży, jeśli zostało to spowodowane zdarzeniami uważanymi powszechnie i rozsądnie za Siłę Wyższą. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej ma obowiązek poinformować drugą stronę o tym fakcie w przeciągu 7 dni od wystąpienia Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej należy drugiej Stronie udokumentować. ZAMKON ma prawo odstąpienia od zawartej umowy, o ile Siła Wyższa uniemożliwia wykonanie umowy przez Dostawcę zgodnie z terminem, a czas opóźnienie przekracza 14 dni. Prawo do odstąpienia od umowy może być zrealizowane w terminie 2 miesięcy od powstania stanu opóźnienia w dostawie towaru lub/i usługi.

8. PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY

8.1. We wszelkich sprawach objętych niniejszymi OWZ ZAMKON jak również we wszystkich przypadkach nieuregulowanych w OWZ ZAMKON lecz związanych z negocjacjami, zawarciem i wykonywaniem umowy zawartej przez ZAMKON właściwe jest wyłącznie polskie prawo tak materialne jak i procesowe.

8.2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące negocjacji, zawarcia i wykonywania umowy zawartej na postawie niniejszych OWZ ZAMKON będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMKON. 

Pobierz - Ogólne warunki zakupu (OWZ)


Nie trać pary!

Adres email: office@zamkzamkon.com.pl

Biuro Handlowe i Projektowe

Zakład Produkcyjny

ul. Jana Cybisa 23
47-206 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Żabieniec)

tel./fax (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 472 20 10

Logistyka i Zakład Produkcyjny (dostawa i odbiór towaru)
ul. Mostowa 35A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94

Dział Badawczo-Rozwojowy

ul. Mostowa 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16Copyright Zamkon © 2024 Projekt i wykonanie - MadeOnMoon.pl Aplikacje webowe, strony www i sklepy internetowe - MadeOnMoon.pl