Wybierz język:
  • Szybki kontakt:

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Działania z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Firma ZAMKON realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działania z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Tytuł projektu:

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Firmy ZAMKON w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego pt. „Stacja Redukcji Ciśnienia i Redukcyjno – Schładzająca”

Priorytet inwestycyjny:

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorami szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa niezależnego obiektu badawczo-rozwojowego obejmującego strefę badań i produkcji prototypowej wraz z jego pełnym wyposażeniem. Powstały obiekt będzie w pełni dostosowany do prowadzenia prac badawczych z zakresu opracowywania nowych typów armatury przemysłowej. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie projektu badawczego (prace przemysłowe oraz rozwojowe) mającego na celu opracowanie nowego typu armatury przemysłowej w postaci innowacyjnej stacji redukcji ciśnienia i redukcyjno – schładzającej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa PPA ZAMKON w rynku armatury przemysłowej przeznaczonej dla różnego rodzaju systemów instalacji przemysłowych oraz wdrożenie do produkcji przedsiębiorstwa nowych technologii, stanowiących innowacyjny i nie występujący dotychczas na rynku krajowym produkt posiadający nowe cechy funkcjonalne. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału rozbudowanej jednostki badawczo-rozwojowej oraz dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego w szczególności oczekiwań klienta. Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez jego rozbudowę, doposażenie a co najważniejsze wsparcie procesu badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na realizację celu działania 1.1 RPO WO, tj. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, gdyż w wyniku projektu dojdzie do rozbudowy działu B+R, a tym samym stworzenie w pełni samowystarczalnej jednostki badawczo-rozwojowej. Ponadto w wyniku realizacji projektu dojdzie do rozbudowy kadr badawczych w przedsiębiorstwie, poprzez utworzenie trzech stanowisk w pełni ukierunkowanych na prowadzenie prac B+R. Dodatkowo projekt badawczy wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszychprojektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. Dodatkowo w wyniku zakończenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych lub poprzez ich publikację w czasopismach specjalistycznych.

Wartość projektu ( netto ): 10 985 615,94 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 064 060, PLN

Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji

Firma ZAMKON realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez firmę Zamkon w Kędzierzynie-Koźlu.

Priorytet promocyjny:

W wyniku realizacji projektu przewidywane jest podjęcie działań z zakresu współpracy gospodarczej oraz promocji celem zwiększenia poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa, internacjonalizacja. Przewiduje się podjęcie działań proeksportowych poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych, a także poprzez organizację misji gospodarczych ukierunkowanych na indywidualnych odbiorców z obszaru przemysłu ciężkiego.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój eksportu, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu zapewnić ma wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez jego promocję na nowych rynkach zagranicznych oraz dotychczasowym, a w konsekwencji umożliwić osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci dalszego ugruntowania pozycji i kolejnego przejęcia części rynku armatury przemysłowej. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, w zakresie przewagi informacyjnej, będzie związany z procesami kreowania promocji. Promocja produktów przyczyni się do wzmocnienia ich jakościowej i cenowej przewagi konkurencyjnej. Podczas podejmowanych działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego projektu potencjalni nabywcy zostaną poinformowani

o walorach jakościowych produktu oraz o atrakcyjności cenowej skorelowanej z jakością poszczególnego asortymentu, co zostanie zrelatywizowane do oferty konkurencji. Działanie to będzie kształtowało preferencje nabywców, co doprowadzi do akceptacji oferty przez potencjalnych odbiorców. W wyniku realizacji projektu przewidywane jest m.in. wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych co będzie polegało na utworzeniu działu eksportu oraz wyodrębnienie w ramach działu komórek np. ds. obsługi rynków europejskich. Ponadto przewidywane jest wprowadzenie zmiany procesowej tj. opracowanie nowych procedur i procesów pakowania i wysyłki produktów na rynki zagraniczne.


Wartość projektu: 608 415,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 298 123,35 PLN

Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ARMATURY ZAMKON WALDEMAR ZAMCZEWSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ARMATURY ZAMKON WALDEMAR ZAMCZEWSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0054/20-00

Wartość projektu: 89 893,08 zł zł
Wkład Funduszy Europejskich: intensywność wsparcia 100%

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.


Nie trać pary!

Adres email: office@zamkzamkon.com.pl

Biuro Handlowe i Projektowe

Zakład Produkcyjny

ul. Jana Cybisa 23
47-206 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Żabieniec)

tel./fax (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 472 20 10

Logistyka i Zakład Produkcyjny (dostawa i odbiór towaru)
ul. Mostowa 35A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94

Dział Badawczo-Rozwojowy

ul. Mostowa 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16Copyright Zamkon © 2024 Projekt i wykonanie - MadeOnMoon.pl Aplikacje webowe, strony www i sklepy internetowe - MadeOnMoon.pl